REVITALIZACE  KLADENSKÁ 

 

Zápis ze setkání k parčíku K Lánu ze dne 26.8.2015
 

Pro zobrazení zápisu prosím klikněte ZDE.

 
 

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ - PARK K LÁNU

 

Dobrý den,
 
Městská část Praha 6 spolu s občanským sdružením ”Za podobu Kladenské ulice a jejího okolí podle přání jejích obyvatel” pořádají veřejné setkání s architektem parku Kladenská × K Lánu. Uskuteční se ve středu 22. 7. od 17 hodin přímo v parku pod schody k OC Šárka.
 
Chtěl bych Vás požádat o vyvěšení přiložené pozvánky v domě Vašeho společenství, abychom nabídli možnost účasti na projednání co největšímu počtu obyvatel Kladenské ulice a jejího okolí. Věřím, že setkání bude užitečné a výsledná podoba parku vyhoví rozličným potřebám dětí i dospělých.
 
S pozdravem
 
Daniel Šesták
za o.s.  ”Za podobu Kladenské ulice a jejího okolí podle přání jejích obyvatel”
Kladenská 540/34
 

Pozvánka - Jednání o parku Kladenská a KnuZÁPIS Z JEDNÁNÍ S MČ PRAHA 6 ZE DNE 9.3.2015

 
Dne 9. března 2015 proběhlo další jednání s MČ Praha 6 o rekonstrukci Kladenské ulice, parku K Lánu a výstavbě nových pěších přístupů ke stanici metra Bořislavka. Jednání se zúčastnili MUDr. Vacková a Ing. Šesták za o.s., MUDr. Nechvátal, Ing. Charvátová a Ing. Beneš za MČ.
 
1) Rekonstrukce ulice Kladenská
V prosinci 2014 byla dokončena studie rekonstrukce ulice. Přestože řada našich připomínek byla zohledněna (zachování kolmého stání uprostřed ulice, rozšíření šikmého stání, příčné stavební prahy pro zklidnění dopravy), stále nejsme spokojeni s celkovým poklesem parkovacích stání o 94 míst (z původních 354 na navrhovaných 260). Velké rezervy vidíme ve zbytkových plochách kolem přechodů pro chodce. Nejasnosti přetrvávají kolem vjezdů do objektů, které nebyly vždy zohledněny. Byli jsme ubezpečeni, že v dalším kole bude vše rozpracováno detailněji (DÚR - dokumentace pro územní rozhodnutí) a budeme tedy znovu usilovat o navýšení parkovacích míst všude, kde to je možné podle norem. Důležitá zpráva na závěr - rekonstrukce bude probíhat v letech 2016 a 2017, v rozdělení minimálně na 3 etapy. Zásah do harmonogramu může způsobit rozhodnutí PVK o celkové výměně vodovodního řadu. Rekonstrukce nebude probíhat "salámovou metodou" (nejdříve chodníky, poté vozovka), ale v daném úseku vše najednou. Ke stažení je celková situace a průvodní zpráva.
 
2) Park K Lánu
Dlouhodobě sledujeme také obnovu parku v ulici K Lánu po odstranění staveniště metra. MČ se nepodařilo prosadit zásadní rekonstrukci přístupového schodiště k Bille, které mělo být bezbariérové. Aktuální dohoda s investorem vrací do svahu schodiště v původní podobě. Podařilo se však nalézt řešení, aby v parku mohla vzniknout relaxační zóna pro dospělé s hřištěm na petanque a šachovnicí, spolu s dětským hřištěm zakomponovaným do terasy ve svahu. Investorem bude MČ Praha 6 podle návrhu, který předložilo naše občanské sdružení. Investor metra během jarních měsíců dokončí chodníky v parku, poté bude pokračovat MČ Praha 6 s instalací mobiliáře a výsadbou zeleně. V parku bude převažovat vzrostlá zeleň, na dlážděné chodníky budou navazovat zpevněné mlatové plochy v místě pro hry a relaxaci. Porovnání návrhu o.s. s původní představou Metroprojektu je k dispozici ke stažení.
 
3) Přístup z Kladenské do stanice metra Bořislavka
Usilujeme o vznik kvalitního pěšího propojení mezi Kladenskou a Africkou ulicí, aby bylo možné snadno dojít do podchodu pod Evropskou ulicí s výtahy do stanice metra. Navrhujeme, aby od objektu pošty vedla bezbariérová cesta svahem šikmo k ulici Africké, kde naváže na připravenou cestu mezi panelovými domy ke vchodu do metra. Ze stejného místa na Africké by pak mělo být vedeno přímé schodiště dolů do Kladenské ulice, které zajistí nejkratší možnou propojku. MČ bude v letošním roce pořizovat samostatnou dokumentaci pro tuto stavbu. Realizaci lze očekávat na podzim 2015 nebo spíše na jaře 2016.      
 
Další schůzka se uskuteční v letních měsících a budeme opět informovat o jejích závěrech.
 

Park k Lánu - Srovnání - verze 9.3.2015

Plánek - Výsledná situace - verze 9.3.2015

Studie - Oprava Kladenské - verze 9.3.2015

 
 
 

KLADENSKÁ -Připomínky z 30.9.2014 k plánovaným návrhům

 
Dobrý den pane Beneši,
 
předem bych Vám rád poděkoval za zapracování řady připomínek a podnětů, které jsme u Vás před letními prázdninami diskutovali. 
 
Naše finální připomínky před vyhotovením čistopisu posíláme opět formou poznámek do výkresu v přiloženém PDF. K tomu mi dovolte stručný komentář:
 
1) Vjezdy do objektů - v ulici je jich poměrně hodně, bohužel většina není ve studii zohledněna. Doplnili jsme tedy všechny vjezdy mimo komunikaci na základně pochůzky v terénu. Bohužel tím dojde k poklesu počtu parkovacích míst, protože parkování bylo spočítáno bez ohledu na limity dané právě umístěním vjezdů.
 
2) Příčný práh v dolní části ulice - respektujeme Vaše rozhodnutí umístit jej ke Krátkému Lánu, přestože se domníváme, že v Liberijské by byl vhodnější vzhledem k frekvenci chodců od budoucí stanice metra. Chtěli bychom však požádat o umírněné řešení prahu na jedno rameno křižovatky, neboť předložená verze plýtvá prostorem a připravila okolí pošty nejméně o 10 šikmých parkovacích stání.
 
3) Místo pro přecházení naproti č. 504 - prosíme o zvážení, zda vůbec realizovat, protože se připravíme minimálně o 15 parkovacích míst. Po redukci parkování při zohlednění vjezdů do objektů by byl pokles počtu stání již značný. Ani šikmá stání před některými bytovými domy by nedokázala tento úbytek nahradit.
 
Uvítáme, když nám dokončenou studii pošlete pro informaci. Zajistíme vyvěšení na web pro naše spoluobčany, které budoucí podoba ulice zajímá.
 
Zároveň jsem chtěl požádat o zprávu, jak pokročila jednání s investorem metra kolem parku K Lánu. 
 
Děkuji za spolupráci a přeji hezký den,
 
Daniel Šesták
SVD Kladenská 539-544
 
 
 
 

Informace o podkladech pro vybudování nového Office a Shopping centra Bořislavka

(Pro bližší informace prosím klikněte na odkaz níže)
 
 
 
 
 

Dopis na MČ Praha 6 s finální podobou požadavků obyvatel ulice Kladenská na její budoucí podobu

 

Dobrý den, Vážená paní ředitelko, dobrý den, pane Beneši,

 

v souladu s naší dohodou ze dne 11.12.2013 si Vám dovolujeme v domluveném termínu zaslat zpracovanou představu budoucí požadované podoby ulice Kladenská. Představa vychází z požadavků obyvatel ulice Kladenská a obyvatel jejího okolí a v zásadě Vám již byla prezentována na společném jednání 11.12.2013 v ZŠ Na dlouhém lánu. Následné úpravy zohledňující připomínky a náměty obyvatel ulice Kladenská a jejího okolí nezasáhly podstatně do výchozí již prezentované koncepce. Rád bych zdůraznil, že považujeme za velmi důležité, aby na revitalizaci ulice Kladenská navazovaly úpravy i ve vedlejších ulicích Na Dlouhém lánu a Africká tak, aby celkově byly vytvořeny podmínky pro zklidnění dopravy v těchto třech ulicích a aby nedošlo k vyššímu dopravnímu zatížení vedlejších ulic po provedení uvažovaných úprav v ulici Kladenská.

 

Jsme připraveni nadále s Vámi aktivně spolupracovat na budoucí podobě naší ulice a jejího okolí.

 

Žádáme Vás o informaci o dalším postupu a o zaslání studií budoucí podoby ulice Kladenská a navazujících ulic o jejímž zpracování jste nás informovali.

 

S pozdravem a s poděkováním

 

Evžen Mrázek

za OS " Za podobu Kladenské ulice a jejího okolí podle přání jejich obyvatel"

za Společenství vlastníků domů čp. 539 až 544 Vokovice, e-mail: spolecenstvi.kladenska@seznam.cz

 

 

PLÁNEK REVITALIZACE (verze 10.2.2014)

 
 
 
 
 

JEDNÁNÍ REVITALIZACE KLADENSKÁ A OKOLÍ DNE 7.1.2013

 

 1.       Projednání námětů došlých na e-mail revitalizacekladenska@seznam.cz  včetně tří Dotazníků pro MČ P6, které byly vloženy do schránky SVJ. Na adresu revitalizacekladenska@seznam.cz jsme obdrželi podněty od pana  Ing. Ladislava Votlučky, pana Samuela Ferenčíka, pana Vladislava Růžičky, pana Václava Římala,paní Anny Jelínkové a pana Michala Pařízka. Všem děkujeme za podněty.  Došlé podněty většinou podporují a rozvíjí variantu přednesenou na jednání s MČ Praha 6 p.Danielem Šestákem. Pan Daniel Šestát zpracuje došlé připomínky a náměty, zpracuje jejich přehled ( viz soubor: VÝTAH PŘIPOMÍNEK_2013-07-01)  a ty, které rozvíjí jím zpracovanou variantu zapracuje do svého návrhu (viz soubor: Kladenska-revitalizace_2014-01-07) – termín do 10.1.2014 Informace bude následně zveřejněna na webu SVJ a zaslána osobám na něž máme kontakt (zajisté E.Mrázek).

 Vzhledem omezené kapacitě schránky revitalizacekladenska@seznam.cz je možné, že některé podněty nebylo možné z těchto technických důvodů doručit. Omlouváme se za tuto komplikace. Rozšíření kapacity schránky zajistí E.Mrázek.

 Všichni zájemci budou moci posílat připomínky a návrhy k druhé verzi požadavku na budoucí podobu ulice Kladenská a jejího okolí standardní cestou – přes e-mail revitalizacekladenska@seznam.cz nebo do schránky SVJ (Kladenská 540/34).

 Došlé dotazníky budou předány p.J.Benešovi z MČ Praha 6 – zajistí E.Mrázek.

 

 2.       Harmonogram dalších kroků – požadavky na  MČ P6

Finální projednání varianty návrhu požadavku na budoucí podobu ulice Kladenská a jejího okolí  se uskuteční dne 10.2.2014, v 19:00 hod, v restauraci Bořislavka. Všichni jsou tímto na jednání zváni, prosíme však, aby nám z kapacitních důvodů dali předem vědět, že se projednání zúčastní.

 

 3.       Zřízení občanského sdružení – byl podán návrh na registraci občanského sdružení.  Pokud bude registrace úspěšná, budou stanovy vyvěšeny na webu SVJ na následujícím jednání výboru bude projednán další postup včetně úpravy stanov a personálního obsazení výboru.

 

 4.       Zřízení vlastních webových stránek – bude projednáno na příštím jednání.

 

 5.       Termín a program příštího jednání  10.2.2014 nebo podle potřeby.

 

 Zapsala: A. VAcková

 

PLÁNEK REVITALIZACE (verze 7.1.2014)


VÝTAH PŘIPOMÍNEK (verze 7.1.2014)
 

 

 
 

Zápis ze setkání na téma BUDOUCNOST ULICE KLADENSKÁ A OKOLÍ ze dne 11.12.2013

 

Hosté: Ing. Dana Charvátová , Ing. Jiří Beneš – odbor dopravy a ŽP

            Ing. Biegl, projektant

 

Přivítání a úvod – p. Mrázek.

Informace o plánech Městské části – Ing. Charvátová:

-          zklidnění ul. Kladenská do charakteru „místní komunikace“

-          zařazení do programu Oprava chodníků – celá oblast

-          TSK – plánovaná oprava vozovky, účast Metrostavu

-          Obnova a doplnění zeleně

-          Obnovení parku K Lánu (pod Billou)

-          2015 – naplánovaný rozpočet, 2014 – plánování, projekty, územní rozhodnutí,stavební řízení , zařazení připomínek a návrhů občanů

-          Do začátku února 2014 shromáždit návrhy občanů

 

Informace o provedených studiích z r.2010 – Ing. „Biegl“

-          zjištění původního stavu- délka asi 1200m, šířka až 25m, asi 350 vozidel parkujících, asi 16 100 m2 zpevněných ploch

-          varianta A – vozovka ve středu, zrušený středový zel.pruh, více park . stání -336, zvýšená dlažba, zvýšené přechody

-          varianta B – středový zel.pruh zachován, stavební prahy, asi 326 park. Míst, středové šikmé stání

-          parkování šikmé částečně na chodníku – někde je možné, nutno konzultovat TSK, normy, správce sítí

(studie jsou prezentovány na https://www.kladenska.cz/vystavba-metra/ )

 

Zapracované připomínky do původní varianty - Ing. Šesták

- rozhodnout, zda půjde o opravu či rekonstrukci či o zásadní rekonstrukci včetně přeložek sítí

- doplněny stavební prahy na Kladenské  u Liberijské a Alžírské

- Doplněny schody za poštou – kratší spojení k východu z metra, současně navržena bezbariérová trasa od východu z metra

- úprava pěšího spojení od Billy do Kladenské

- navržena šikmá park. Stání před bytovými domy se širším chodníkem

 

Tento návrh se setkal s kladným a pochvalným přijetím.

(návrh je prezentován na https://www.kladenska.cz/vystavba-metra/ )

 

Připomínky a návrhy občanů:

-          důraz na zachování stávající zeleně, navrácení zeleně do místa původního parku, doplnění středového pásu

-          nepoužívat vyšší křoviny, přes které není vidět

-          zalesnění rohu Liberijská-Evropská po dobudování východů z metra alespoň na úroveň původní výsadby - odhlučnění

-          schody za poštou do Africké

-          zajistit co největší počet šikmých parkovacích stání částečně na chodníku, stavebně a vizuálně oddělit pěší část chodníku

-          parkovací místa – počítat se vjezdy do dvorů a garáží

-          současný vjezd do metra – místo zasypání použít jako parkovací dům, ale nezabrat zeleň

-          parkování Modré  a Oranžové zóny- zavést okamžitě, jak to bude možné, Pha 6 má připravenu 1.etapu (obl. Dejvická, Hradčanská) a 2. etapu (oblast nových stanic), je možné je sloučit a realizovat v okamžiku, kdy to umožní Hl.m.P. Podrobnosti a pravidla viz www.Praha6.cz 

-          návrh přednostně realizovat Modré zóny u nových stanic, které budou pod větším tlakem mimoměstských vozidel

-          před poštou pravděpodobně oranžová zona

-          před školou zřídit šikmá stání jen pro krátkodobé zastavení rodičů a vystoupení žáků

-          příp. řešit i v ul. Kladenská rozšířený záliv pro krátkodobé zastavení rodičů a pak bezpečný průchod žáku přes park do školy

-          dotaz na možné zřízení park. míst pro dojíždějící učitele – pravděpodobně nebude možné, pravidla pro zóny jsou daná, parkování jen pro rezidenty

-          chodníky – zařadit i chodník před školou – odpovězeno kladně, do programu je zařazena celá oblast

-          materiál chodníku – ne drobné kostky jako v centru,  sporný názor na asfalt,doporučena betonová dlažba – lze rozebrat, rekonstruovat, použít vzory i barvu

-          semafor v místě parku K Lánu (pod Billou)

-          stavební zpomalovací prahy  s přechodem na začátek ulic Na Dlouhém lánu a Africké, na obou koncích Kladenské a u parku, vždy přisvětlené

-          doporučena animace tří variant a nových návrhů

-          pruh pro cyklisty- pokud dojde ke zklidnění ulice, tak nebude potřeba

-          prostor mezi školou a zimním stadionem využít jako parkoviště , kdo je vlastníkem?

-          Park – je nutno obnovit, ale různí vlastníci: Mč.P6, Ministerstvo obrany, soukromí vlastníci, výzva: navrhnout úpravy,

-          Park – návrhy: lavičky,  místo setkávání, prolézačky s tlumícím kobercem, prostor pro pétanque, pevný šachový stolek,

-          Obchodní centrum Bořislavka- zabránit výjezdu do Kladenské, dopravní obslužnost by měla zajistit Evropská

-          Určit stavební cesty a důsledně kontrolovat dodržování v průběhu stavby

 

Pro další jednání s úřady a Magistrátem hl.m.Prahy  bude vhodné založit Občanské sdružení.

Řada osob projevila zájem zapojit se aktivně do práce na zpracování návrhu budoucí podoby ulice Kladenská a jejího okolí - návrhy a náměty mohou občané posílat v el.podobě na el.adresu  „revitalizacekladenska@seznam.cz“  nebo v písemné podobě vkládat do schránky Společenství vlastníků domů čp. 539 až 544 Vokovice v Kladenské ulici čp.540 (u japonských potravin).

Do této schránky je možné vkládat i dotazník MČ Praha 6 „Kladenská ulice a okolí“.

Příští jednání  iniciativy  se uskuteční pravděpodobně 6.1.2014 v 19:00 hod v restauraci Bořislavka (případná změna termínu bude zveřejněna na webu https://www.kladenska.cz/vystavba-metra/).

Závěrem p.Mrázek poděkoval všem účastníkům za účast a především za podporu a za aktivní přístup.

 

Zapsala: Andrea Vacková

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Informace z jednání občanů se zástupci MČ Praha 6 ve věci revitalizace Kladenské ulice, které se uskutečnilo dne 11.12.2013 se v ZŠ Na Dlouhém lánu

 

Na jednání zástupci MČ Praha 6 prezentovali dvě studie budoucího stavu ulice Kladenská (zveřejněny na tomto webu)  a  vyslechli si návrhy obyvatel Kladenské a přilehlých ulicí na budoucí podobu Kladenské ulice a jejího okolí.  Zástupcům MČ Praha 6 byl prezentován grafický návrh budoucí podoby ulice Kladenská (viz „Plánek ulice Kladenská s vyznačenými úpravami“), který velká část účastníků jednání podpořila. Na jednání vznikl požadavek občanů rozšířit iniciativu za budoucí podobu ulice Kladenská i na přilehlé okolí, zejména o ulici Na Dlouhém lánu. Řada osob projevila zájem zapojit se aktivně do práce na zpracování návrhu budoucí podoby ulice Kladenská a jejího okolí , který musí být předložen MČ Praha 6 nejpozději do února 2014.  Návrhy a náměty mohou občané posílat v el.podobě na el.adresu  revitalizacekladenska@seznam.cz nebo v písemné podobě vkládat do schránky Společenství vlastníků domů čp. 539 až 544 Vokovice v Kladenské ulici čp.540 (u japonských potravin). Do této schránky je možné vkládat i dotazník MČ Praha 6 „Kladenská ulice a okolí“ (vyvěšen na tomto webu). Příští jednání  iniciativy  se uskuteční 6.1.2014 v 19:00 hod v restauraci Bořislavka (případná změna termínu bude zveřejněna na tomto webu).  Z jednání občanů se zástupci MČ Praha 6 bude zpracován zápis, který bude zveřejněn na těchto webových stránkách.

 

Organizátoři děkuji všem účastníkům z účast a především za podporu a za aktivní přístup.

 

 

Pro stáhnutí dotazníku Městské části Praha 6 prosím KLIKNĚTE ZDE .

 
 
 
 
 
 
 
 

 

BUDOUCÍ PODOBA NAŠÍ ULICE - REVITALIZACE KLADENSKÁ ULICE PO UKONČENÍ VÝSTAVBY METRA

 

Ve středu dne 11.12.2013 se od 17:00 hod uskuteční v jídelně ZŠ na Dlouhém lánu jednání se zástupci Úřadu MČ Praha 6 (Ing. Danou Charvátovou,
vedoucí odboru dopravy a životního prostředí  a . zástupcem starostky Mgr. Janem Zárubou ve věci budoucích úprav ulice Kladenská  po ukončení výstavby prodloužené trasy Metra A.  Je to naše šance, jak ovlivnit budoucí podobu naší ulice a jejího okolí. Chceme příčné stání na ulici? Chceme modrou zónu? Chceme zachování zeleně? Měli bychom vědět, co úřady plánují a měli bychom říct, co chceme. Nenechme úředníky rozhodovat o nás bez nás. Všichni jste zváni. Více informací na https://www.kladenska.cz/vystavba-metra/.

 

Všem, komu není lhostejná budoucí podoba Kladenské ulice a jejího okolí !!!!

 

 

 

 

 

 

NÁVRHY NA OPRAVY UL. KLADENSKÁ PO DOKONČENÍ VÝSTAVBY METRA

 

Vaše návrhy a požadavky je možné posílat na elektronickou adresu   revitalizacekladenska@seznam.cz

 

Prosím, uveďte své jméno, případně příslušnost k SVJ nebo adresu.

 

 • nový povrch vozovky v celé délce

 • zachovat středový zelený pás, příp. jen doplnit osázení dalšími stromy

 • zachovat středová kolmá stání

 • šikmá stání na chodníku v co nejširším rozsahu

 • chodníky – opticky i fakticky oddělit, instalovat betonový vyvýšený obrubníček = zarážka pro kola, aby auta nenajížděla dál než je vyhrazeno, v místě pro auta použít „obalované kamenivo“ (=asfalt), ušetří se za dlažbu, na vlastním chodníku dlažba, příp.zešikmit obrubníky (zajistit, že se v nejbližší době nebude provádět žádný zásah do chodníků mimo havárie

 • prahy stavební, osvětlené, omezená rychlost na 30km/h,   Dop. umístění v místě křižovatky Kladenská-Liberijská, pod Billou a  na horním konci Kladenské u školy

 • oprava obrubníku kolem středového zeleného pásu (jsou dost poničeny)

 • všechny přechody pro chodce musí být vyvýšené (tak jak to je na Ořechovce)- ne osazovaní žluto-černých zpomalovačů, jako je to nahoře na Kladenské u školy. Ty nejsou efektivní a časem  se rozpadávají.

 • přechody nevysvěcovat dodatečným osvětlením (bude to obyvatelům přilehlých objektů svítit nepříjemně do oken)

 • nabízí se i možnost „místo pro přecházení“ – může být i vyvýšené, přechod pouze nabízí,ale nevynucuje

 • horní východ z metra je umístěn mezi domy a ne na místě, kde je s ním počítáno ve studiích, výhodnější by bylo propojení východu metra a ul. Africká a ul. Kladenská

 • park pod Billou- 1 nebo dvě schodiště, výhodnější se jeví 1 schodiště a klikatý bezbariérový sjezd viz studie „..039“, středová cesta parkem na jeden přechod po stavebním prahu (levnější než dva přechody), případné rozdvojení cest parkem pod ul.Kladenská,  celková revitalizace parku

 • doplnit přechod na začátku ul. Africká (u Liberijské)

 • doplnit přechod přes Kladenskou směrem na polikl. Dlouhý lán

 • zalesnění rohu Liberijská – Evropská po dobudování východů z metra alespoň na úroveň původní výsadby – odhlučnění

 • modré zóny – doporučit spíše jako první etapu u nových stanic metra a ne dole v Dejvicích, kde tlak na parkování opadne

 • v souvislosti  s novým nákup. centrem zdůraznit nutnost zklidnění ul. Kladenská

 • podpora výstavby P+R parkoviště na okraji Prahy 6

 

V Praze, 21.11.2013

 

 

 

 

PLÁNEK ULICE KLADENSKÁ S VYZNAČENÝMI ÚPRAVAMI (verze 11.12.2013)

Pro zobrazení plánku prosím klikněte na nadpis výše (PDF formát).

 

 

 

 

 

 

STUDIE BUDOUCÍ PODOBY REVITALIZACE KLADENSKÁ

 

Varianta A - Revitalizace Kladenská (verze 11.12.2013)
 

Varianta B - Revitalizace Kladenská (verze 11.12.2013)

 

Varianta C - Revitalizace Kladenská (verze 11.12.2013)


 

 

 

 

 

NÁKUPNÍ CENTRUM BOŘISLAVKA

 

 

Na webové adrese https://www.borislavka.cz/gfx/podlazi.pdf můžete získat informace o stávající podobě návrhu kancelářského a nákupního centra Bořislavka.  Přikládáme jen z prvních návrhů možné budoucí  podoby ulice Kladenská.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ZÁPIS ze schůze SVJ Kladenská - BOŘISLAVKA 21.10.2013

 

Přítomni:

p.Mrázek 539-544, p.Pařízek,pí.Vacková 531-534, pí Hollis 556-7,  pí Nováková 561, pí Charvátová, pí Nejedlá 535-8

 

-     p.Pařízek info o studii nákup. Centra „Komárek“, jaro 2014 zahájení, 5500 vozů denně navíc

-     pí.Vacková info o studii Kladenská – 3 varianty, zklidnění – zrušit středový zelený pás a nahradit vozovkou, pak příčné stání a stromy,  nebo ponechat  stávající situaci a  přidat některé stavební prahy(jako Ořechovka) a někt. montované prahy, ale pak jen podélné stání aut,  ochota zapojit naše připomínky.  Projednávají se modré zony , uvažuje se reálně i o okolí nových stanic metra

-     pí. Nováková – info – ukončení stavby v parku pod Billou 11/2014, zprovoznění metra jaro 2015

 

Úkoly: - vyvěsit na webu kladenska.cz – varianta Komárek, varianty Kladenská

-     zřídit nový e-mail : revitalizacekladenska@seznam.cz   heslo: XXXXXXXXX

-     vyvěsit v domech a na webu výzvu, aby sousedé posílali svá vyjádření a nápady a návrhy na téma Kladenská a okolí na nový email (vozovka, chodníky, schody, park....)

                                         

 

 

 

 

1. ZÁPIS ze schůzky zástupců SVJ Kladenská 539-544  a Kladenská 531-534

ze dne 7.10.2013, Bořislavka

 

Věc:  BUDOUCNOST A REVITALIZACE ULICE KLADENSKÁ

 

Přítomni:

p. Mrázek, p.Suchan, p.Kalafút, p.Horák, p.John, p.Pařízek, pí.Šamšová, pí. Vacková

 

Návrhy:

-          zachování stávajícího šikmého stání a zřízení šikmého stání i ve zbývajících částech ul. Kladenská v místech , kde je to proveditelné

-          vybudování vyvýšených přechodů pro chodce/zpomalovačů (viz ul. Na Ořechovce)

-          zavedení „Modrých zón“ i v naší oblasti z důvodů

a)      blízkosti stanice metra a předpokládaného zvýšeného parkování mimopražských řidičů

b)      pokud budou zřízeny jen v centrální části Dejvic, nám nebude umožněno v těchto vyhrazených částech zaparkovat, přestože jsme obyvateli P.6

-          podpora realizace parkoviště P+R dle platného územního plánu v oblasti střediska Šestka

-          omezení rychlosti na 30km/hod

-          rekonstrukce vozovky a chodníků

-          revitalizace parku

 

 

Postup:

- Zjistit informace o programu schůze zastupitelů – v jakém stadiu je plán revitalizace ul.Kladenská.     Pí. Vacková, do čt

- Oslovit Odbor dopravy a ŽP a navrhnout schůzku např. v naší škole, aby nám předložili svoje plány, protože v každém případě po skončení výstavby metra bude muset Metrostav provést opravy a rekonstrukci škod způsobených stavbou, jistě ve spolupráci s MÚ P6. Na schůzce předložit naše návrhy. Navrhovaný termín v týdnu od 4.11.2013.     P. Mrázek, do konce týdne

- Informovat ostatní SVJ ,(příp. i soukromé vlastníky objektů, příp. i školy), zjistit jejich zájem o problematiku a názor jejich členů, (termín 2-3 týdny), zajistit jejich účast na jednáních.     P.Horák, ihned

- Případné souběžné vypracování Petice, možná na každý návrh zvlášť.

 

 

 

Příští schůzka: Po, 21.10.2013, Bořislavka

 

Zapsala: A.Vacková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

==============================================================================================================

 

VÝSTAVBA METRA - dokumenty SVJ Kladenská 539-544


Protokol o prohlídce - kompletní 30.11.2011

Protokol o prohlídce č.p. 539 - 8.9.2011

Protokol o prohlídce č.p. 540 - 8.9.2011
Protokol o prohlídce č.p. 541 - 8.9.2011

Protokol o prohlídce č.p. 542 - 8.9.2011

Protokol o prohlídce č.p. 543 - 8.9.2011

Protokol o prohlídce č.p. 544 - 8.9.2011

Měření deformací 1

Měření deformací 2

Dilatace

Nivelace

Situace - mapa