Zápis ze 48. kontrolního dne

16.04.2013 00:26

ZÁZNAM ZE 48. KONTROLNÍHO DNE AKCE

Půdní vestavba Kladenská ul. Praha 6

p.č. 1281/2, 1281/3, 1281/4, 1281/5, 1281/6, 1281/7, 1281/8 kú Vokovice

 

Datum :     11. dubna 2013

Přítomni:  viz.listina přítomných

 

  1. Kontrola a plnění úkolů : 

 

V období od 21.1. do 31.5.2013 jsou uzavřeny všechny zadní vchody domu, z důvodu

provádění stavebních prací (výtahy).

 

  1. Průběh prací,  řešení podnětů ze zápisů stavebního deníku  :

- na západní fasádě dokončen nátěr soklu do výškové úrovně dohodnuté pro realizaci                      

  okapového chodníku a terénních úprav

- probíhá mtž SDK kcí v budoucích podkrovních bytech

- probíhá mtž tepelné a protihlukové izolace v příčkách a stropech budoucích bytů

- probíhá opláštění vikýřů, vč. okapového systému       

- probíhá realizace rekonstrukcí el. rozvodů společných prostor domu a přípojek ZTI     

- probíhá instalace ZTI a rozvodů elektro, plynu v půdním prostoru

- probíhá přesun hmot do půdního prostoru

- probíhá montáž výtahů, vč. nátěrů ocel kcí

- probíhá zednická úprava otvorů pro vstupy do výtahů všech vchodů

- probíhá tesařská úprava střech u výtahů vchodů č 539 a 541, vč. provizorního zakrytí

 

3.  Autorský dozor, změny projektu,  realizační dokumentace :

                                                                   

  1. Připomínky, různé :

 

2/17 -  trvalé sledování provizorního zastřešení fóliemi z důvodu nepoškození

           hotového  finálního fasádního nátěru – zhotovitel sleduje a kontroluje.

 

1/39 - in ambient informoval subdodavatele o možnosti provádění prací v sobotu a v neděli,

            hlučné práce lze provádět od 11 hod.

 

1/43 - do 30.4.2013 bude dokončeno definitivní propojení dešťových svodů do stávajících           gajgrů, kromě severní strany domu, kde realizace je možná po opravě kanalizace.

 

2/43 - zástupci SVD žádají firmu in ambient, o kontrolu denního úklidu na chodbách

            a pravidelného zhasínání světel v propůjčených sklepních prostorech - probíhá.

 

1/47 - TDI žádá SVJ (ve spolupráci s fy Pe3ny) o porovnání budoucích služeb fy Pe3ny

            s  kvalitou nové kabeláže fy Pe3ny. Není možné zavádět datové kabely do

            bytů a provádět svislé rozvody, dokud nebude předán technologický (montážní)    postup datových kabelů a souběhu i křížení silových kabelů -

            - 5.4.2013 se uskutečnila prohlídka domu za účasti firem Pe3ny, in ambient, zástupci         SVD a TDI - z této prohlídky pořídil p. Kalafút podrobný protokol o nápravě stavu.  

            Před zednickou úpravou povrchu stěn (v místech svislých vedení) se uskuteční předání

            a převzetí tras NN, slaboproudu a NTL plynu - splněno - vypouští se.

 

1/48 - byla provedena prohlídka vybourané dlažby a soklů ve vchodě č 539. Po dmtž dlažby

            bylo zjištěno, že podklad dlažby je nesoudržný v hloubce od 50 do 180 mm.

            In ambient předá cenovou nabídku na vyrovnání povrchu na dohodnutou výškovou

            úroveň rekonstrukce. Dtto bourání soklů - u některých soklů se při odklepnutí od

            stěny oddělí i omítka, u některých omítka udrží na zdivu, ale vykazuje dutý zvuk

             a u menší části zůstává omítka pevně spojena se zdivem. Zároveň je nepravidelně spojená omítka se zdivem i nad soklem - in ambient předá cenovou nabídku.

 

2/48 - byl zjištěn opakovaný průsak vody v bytě č 2 vchod č 544. Způsob zjištění závady -

            - spuštění hydrantu - pozorování, kontrola ústředního topení v bytech kolem průsaku,

              další postup bude určen po výsledku výše uvedené prohlídky.

 

3/48 - po předložení předávacích protokolů o provedené činnosti fy Atlantik, TDI provede

            kontrolu rozsahu věcného plnění.

   

 

 

         49. KD se koná 18.4.2013 v 15 hod na staveništi, v suterénní místnosti zapůjčené firmě

          in ambient.

 

                                                                       Zaznamenal Petr Kučera, dne 11.4.2013