Zápis ze 46. kontrolního dne

01.04.2013 12:35

ZÁZNAM ZE 46. KONTROLNÍHO DNE AKCE

Půdní vestavba Kladenská ul. Praha 6

p.č. 1281/2, 1281/3, 1281/4, 1281/5, 1281/6, 1281/7, 1281/8 kú Vokovice

 

Datum :     28. března 2013

Přítomni:  viz.listina přítomných

 

  1. Kontrola a plnění úkolů : 

 

V období od 21.1. do 31.5.2013 jsou uzavřeny všechny zadní vchody domu, z důvodu

provádění stavebních prací (výtahy).

V období od 14.2. do 22.3.2013 probíhají bourací práce pro elektrorozvaděče (u vchodu 540 je zpoždění kvůli změnám kabelových tras), ve vchodech domů a v období 25.2. do 4.4.2013 probíhají bourací práce na mezaninech schodišť pro nástupy do výtahů.

Na nástěnkách je vyvěšován HMG bouracích prací pro výtahy, in ambient žádá vlastníky BJ o zvýšenou opatrnost při provozu na schodištích při bourání.

 

  1. Průběh prací,  řešení podnětů ze zápisů stavebního deníku  :

- na západní fasádě dokončen nátěr soklu do výškové úrovně dohodnuté pro realizaci                      

  okapového chodníku a terénních úprav

- probíhá mtž SDK kcí v budoucích podkrovních bytech

- probíhá mtž tepelné a protihlukové izolace v příčkách a stropech budoucích bytů

- probíhá opláštění vikýřů, vč. okapového systému       

- probíhá realizace rekonstrukcí el. rozvodů společných prostor domu a přípojek ZTI     

- probíhá instalace ZTI a rozvodů elektro, plynu v půdním prostoru

- probíhá přesun hmot do půdního prostoru

- dokončen záklop jámy kolem základu výtahu vchodu č 542

- probíhá montáž výtahů, vč. lešení

- dokončeno bourání otvorů pro vstupy do výtahů všech vchodů

- probíhá tesařská úprava střech u výtahů vchodů č 539 a 541, vč. provizorního zakrytí

 

3.  Autorský dozor, změny projektu,  realizační dokumentace :

                                                                   

  1. Připomínky, různé :

 

2/17 -  trvalé sledování provizorního zastřešení fóliemi z důvodu nepoškození

           hotového  finálního fasádního nátěru – zhotovitel sleduje a kontroluje.

 

1/39 - in ambient informoval subdodavatele o možnosti provádění prací v sobotu a v neděli,

            hlučné práce lze provádět od 11 hod.

 

1/43 - do 30.4.2013 bude dokončeno definitivní propojení dešťových svodů do stávajících           gajgrů, kromě severní strany domu, kde realizace je možná po opravě kanalizace.

 

2/43 - zástupci SVD žádají firmu in ambient, o kontrolu denního úklidu na chodbách

            a pravidelného zhasínání světel v propůjčených sklepních prostorech - probíhá.

 

 

1/45 - na základě požadavku pí. Šimkové, týkající se délky instalovaných kabelů TV a       internetu, byla požádána fy Pe3ny s.r.o. o vyjádření - splněno - kabel vyměněn -

            - vypouští se.

 

1/46 - v rámci 46. KD se uskutečnila koordinační schůzka mezi zástupci SVD, in ambient,

            fy Pe3ny, dodavatelem elektroprací p. Boučkem, fy AR!west studio p. Kopp a TDI.

            Schůzky se budou konat pravidelně vždy v rámci KD a bude z nich pořizován zápis,

            který bude k dispozici v kanceláři in ambient.

 

2/46 - 28.3.2013 nebyly zpřístupněny byty č. p.Prouzy, p. Kalafúta a p. Lišky

             ve vchodě 541, k přepojení elektro a internetu (dle schváleného HMG).

             Majitelé bytů uhradí případné vícepráce.   

 

 

 

   

         47. KD se koná 4.4.2013 v 15 hod na staveništi, v suterénní místnosti zapůjčené firmě

          in ambient.

 

                                                                       Zaznamenal Petr Kučera, dne 28.3.2013