Zápis ze 45. kontrolního dne

24.03.2013 19:57

ZÁZNAM ZE 45. KONTROLNÍHO DNE AKCE

Půdní vestavba Kladenská ul. Praha 6

p.č. 1281/2, 1281/3, 1281/4, 1281/5, 1281/6, 1281/7, 1281/8 kú Vokovice

 

Datum :     21. března 2013

Přítomni:  viz.listina přítomných

 

  1. Kontrola a plnění úkolů : 

 

V období od 21.1. do 31.5.2013 jsou uzavřeny všechny zadní vchody domu, z důvodu

provádění stavebních prací (výtahy).

V období od 14.2. do 22.3.2013 probíhají bourací práce pro elektrorozvaděče, ve vchodech domů a v období 25.2. do 4.4.2013 probíhají bourací práce na mezaninech schodišť pro nástupy do výtahů.

Byl zaslán HMG bouracích prací pro výtahy (je vyvěšováno na nástěnkách), in ambient žádá vlastníky BJ o zvýšenou opatrnost při provozu na schodištích při bourání.

 

  1. Průběh prací,  řešení podnětů ze zápisů stavebního deníku  :

- na západní fasádě dokončen nátěr soklu do výškové úrovně dohodnuté pro realizaci                      

  okapového chodníku a terénních úprav, vchod 541 - odsouhlasen vzorek na portál

  dveří - nátěry budou realizovány při příznivých klim. podmínkách

- probíhá mtž SDK kcí v budoucích podkrovních bytech

- probíhá mtž tepelné a protihlukové izolace v příčkách a stropech budoucích bytů

- probíhá opláštění vikýřů, vč. okapového systému       

- probíhá realizace rekonstrukcí el. rozvodů společných prostor domu a přípojek ZTI     

- probíhá instalace ZTI a rozvodů elektro, plynu v půdním prostoru

- probíhá přesun hmot do půdního prostoru

- probíhá příprava pro záklop jámy kolem základu výtahu vchodu č 542

- probíhá montáž výtahů, vč. lešení

- dokončeno bourání otvorů pro vstupy do výtahů vchody č 539, 541, 543

  a probíhá vchod 544

- probíhá tesařská úprava střech u výtahů vchodů č 539 a 541, vč. provizorního zakrytí

 

3.  Autorský dozor, změny projektu,  realizační dokumentace :

                                                                   

  1. Připomínky, různé :

 

2/17 -  trvalé sledování provizorního zastřešení fóliemi z důvodu nepoškození

           hotového  finálního fasádního nátěru – zhotovitel sleduje a kontroluje.

 

1/39 - in ambient informoval subdodavatele o možnosti provádění prací v sobotu a v neděli,

            hlučné práce lze provádět od 11 hod.

 

1/43 - do 30.4.2013 bude dokončeno definitivní propojení dešťových svodů do stávajících           gajgrů, kromě severní strany domu, kde realizace je možná po opravě kanalizace.

 

2/43 - zástupci SVD žádají firmu in ambient, o kontrolu denního úklidu na chodbách

            a pravidelného zhasínání světel v propůjčených sklepních prostorech - probíhá.

 

 

1/45 - na základě požadavku pí. Šimkové, týkající se délky instalovaných kabelů TV a       internetu, byla požádána fy Pet3ny s.r.o. o vyjádření.

 

 

 

   

         46. KD se koná 28.3.2013 v 15 hod na staveništi, v suterénní místnosti zapůjčené firmě

          in ambient.

 

                                                                       Zaznamenal Petr Kučera, dne 21.3.2013