Zápis ze 40. kontrolního dne

15.02.2013 02:52

ZÁZNAM ZE 40. KONTROLNÍHO DNE AKCE

Půdní vestavba Kladenská ul. Praha 6

p.č. 1281/2, 1281/3, 1281/4, 1281/5, 1281/6, 1281/7, 1281/8 kú Vokovice

 

Datum :     14. února 2013

Přítomni:  viz.listina přítomných

 

  1. Kontrola a plnění úkolů : 

 

      Kontrola plnění HMG - práce probíhají dle HMG, předloženého dne 2.1.2013.

Upozornění - ve dnech 21.1. až 15.2.2013, probíhá rekonstrukce stávajících plynových

stoupaček v BJ, dle předloženého HMG. Zhotovitel žádá spoluvlastníky, aby poskytovali

součinnost při plnění HMG a zároveň upozorňuje na smluvní pokutu 3000 Kč,

při marném výjezdu dodavatele prací.

V období od 21.1. do 31.5.2013 jsou uzavřeny všechny zadní vchody domu, z důvodu

provádění stavebních prací (výtahy).

V období od 14.2. do 22.2.2013 probíhají bourací práce pro elektrorozvaděče, ve vchodech domů a v období 21.2. do 31.3.2013 budou probíhat bourací práce na mezaninech schodišť pro nástupy do výtahů.

Byl zaslán HMG bouracích prací pro výtahy (bude vyvěšeno na nástěnkách), in ambient žádá vlastníky BJ o zvýšenou opatrnost při provozu na schodištích při bourání.

 

  1. Průběh prací,  řešení podnětů ze zápisů stavebního deníku  :

- na západní fasádě dokončen nátěr soklu do výškové úrovně dohodnuté pro realizaci                      

  okapového chodníku a terénních úprav, vchod 541 - odsouhlasen vzorek na portál

  dveří - nátěry budou realizovány při příznivých klim. podmínkách

- probíhá mtž SDK kcí v budoucích podkrovních bytech

- probíhá opláštění vikýřů, vč. okapového systému       

- probíhá realizace rekonstrukcí el. rozvodů společných prostor domu a přípojek ZTI     

- probíhá instalace ZTI a rozvodů elektro, plynu v půdním prostoru

- probíhá přesun hmot do půdního prostoru

- probíhá armování a betonáž základů výtahů, vč. hydroizolace

- zahájena montáž výtahů, vč. lešení

 

3.  Autorský dozor, změny projektu,  realizační dokumentace :

                                                                   

  1. Připomínky, různé :

 

2/17 -  trvalé sledování provizorního zastřešení fóliemi z důvodu nepoškození

           hotového  finálního fasádního nátěru – zhotovitel sleduje a kontroluje.

 

1/26 -  probíhá průběžný úklid kolem staveniště.

 

 

1/39 - in ambient informoval subdodavatele o možnosti provádění prací v sobotu a v neděli,

            hlučné práce lze provádět od 11 hod.

 

 

 

 

1/40 – TDO žádá in ambient o sdělení termínu nejbližšího možného zahájení prací na

            opravách vnější dešťové kanalizace na severní straně domu.

 

 

 

 

   

         41. KD se koná 21.2.2013 v 15 hod na staveništi, v suterénní místnosti zapůjčené firmě

          in ambient.

 

                                                                       Zaznamenal Petr Kučera, dne 14.2.2013