Zápis z 65. kontrolního dne

01.09.2013 23:01

 

ZÁZNAM Z 65. KONTROLNÍHO DNE AKCE

Půdní vestavba Kladenská ul. Praha 6

p.č. 1281/2, 1281/3, 1281/4, 1281/5, 1281/6, 1281/7, 1281/8 kú Vokovice

 

Datum :     22. srpna 2013

Přítomni:  viz.listina přítomných

 

1.     Kontrola a plnění úkolů : 

 

Původní termín uzavření všech zadních vchodů k 31.5.2013 je z důvodu

výstavby výtahů a návazně dokončení společných prostor a zajištění bezpečnosti vlastníků bytů po dohodě účastníků KD prodloužen.

 

Upozornění : nedílnou součástí kontrolních dnů jsou záznamy z Koordinací řemesel společných prostor

 

2.     Průběh prací,  řešení podnětů ze zápisů stavebního deníku  :

- na východní fasádě nedokončen nátěr soklu do výškové úrovně dohodnuté pro    

  realizaci okapového chodníku a terénních úprav

- probíhá mtž SDK kcí v podkrovních bytech

- probíhá mtž podlah a vnitřních schodišť v podkrovních bytech

- probíhá výmalba podkrovních bytů

- probíhá pokládka dlažeb a obkladů v půdních bytech

- probíhá opláštění vikýřů, vč. okapového systému       

- probíhá realizace rekonstrukcí el. rozvodů společných prostor domu a přípojek ZTI     

- probíhá instalace ZTI a rozvodů elektro, plynu v půdním prostoru

- probíhá mtž plyn. kotlů, vč. odtahu splodin v půdním prostoru

- probíhá mtž stávající i nové VZT v půdním prostoru

- probíhá přesun hmot do půdního prostoru + odvoz stavebního odpadu

- dokončena montáž technologie výtahů

- dokončeno osazování hydrantů na chodbách

- probíhají práce na Rekonstrukci společných prostor domu

- dokončena výstavba opěrných zídek u východní str. domu, probíhají terénní úpravy

- dokončena výstavba schodiště zadního vchodu 540

 

3.  Autorský dozor, změny projektu,  realizační dokumentace :

           

 

4.     Připomínky, různé :

 

1/43 - do 30.4.2013 bude dokončeno definitivní propojení dešťových svodů do stávajících        gajgrů, kromě severní strany domu, kde realizace je možná po opravě kanalizace.

            Fy Stavosystem propojila 3 ks gajgrů na jižní straně a 4 ks gajgrů na severní straně,

            aniž by respektovala výše popsanou dohodu o propojování dešťových svodů

            a dodržovala uzavřenou Smlouvu o dílo.

            TDI propojování pozastavil a žádá fy Stavosystem o nápravu chybného napojení

            do čistících košíků gajgrů (při znečištění gajgrů bude voda vytékat na chodník).              Propojení dešťového svodu s gajgrem bude provedeno tak, aby bylo možné volně          vyjmout čistící košík. Na severní straně se posunou gajgry v rámci akce Rekonstrukce areálové kanalizace a svody nebudou zapuštěny do fasády.

            In ambient zaslal objednávku, na výše uvedené práce firmě Stavosystem.

            Fy Stavosystem osadí 8 ks gajgrů (zapuštěno do fasády) do kolaudace

            Na žádost SVJ firma in ambient zajistí 2 rozpočty VCP :

            1/ zapuštění všech svodů do fasády, kromě 4 ks na severní straně (oprava kanalizace)

            2/ posunutí všech gajgrů v zemi, kromě výše popsaných 4 ks (provedeno v                           rámci kanalizace) - trvá - fy Vype s.r.o. dodá nacenění - 22.8.2013 nedodala

            In ambient 22.8.2013 znovu vyzval fy Stavosystem k zahájení prací !

 

2/43 - zástupci SVD žádají firmu in ambient, o kontrolu denního úklidu na chodbách

            a pravidelného zhasínání světel v propůjčených sklepních prostorech - probíhá.

 

2/53 - na základě email oznámení fy Stavosystem - budou osazeny cedule s č.p. do kolaudace.

 

1/59 - u zadního vchodu č. 540, směrem k č. 539, se provádí rekonstrukce původního

            schodiště do nového tvaru - upozorňujeme vlastníky bytů na zvýšenou opatrnost

            při pohybu osob kolem upravovaného prostoru schodiště - trvá

            Termín dokončení prací - 15.8.2013 - splněno částečně - chybí nátěry

 

1/61 - in ambient sdělí do 1.8.2013 termín dokončení sklepních prostor - do 30.9.2013

 

3/62 - došlo k protečení bytu č. 5 ve vchodě č 539, p. Suchan - in ambient prohlídne a opraví

            - pan Suchan osloví fy in ambient s termínem zpřístupnění bytu - trvá

 

4/62 - ve vchodě č. 540 bylo zjištěno, že nejsou funkční bytové zvonky - in ambient zjistí proč   - v rozvodnici došlo k poruše - dokončena oprava (22.8.2013)

 

5/62 - pí. Klára Jansová předala info o průtoku vody při deštích, mezi okapovým žlabem a         střechou. Důvodem je nedokončené oplechování vikýře u stavebního výtahu.

            Vikýř bude dokončen do 25.8.2013 - dtto vikýř nad vchodem č 542

 

1/64 - byly zjištěny praskliny mezi portály vchodů a zateplovacím systémem na jižní straně         budovy. SVD žádá in ambient o vyvolání reklamačního řízení s fy Stavosystem,

            SVD z tohoto řízení požaduje dodat zápis - fy Stavosystem nereaguje na výzvu.

 

2/64 -  SVD, v zastoupení fy in ambient, vyzývá firmu Stavosystem k dokončení fasády

            na východní straně, dokončení portálů na jižní a východní straně u japonských        potravin, dodání evidenčních cedulí - trvá

 

1/65 - prohlídkou domu bylo zjištěno, že okna v posledním patře (výstup z výtahů) nejdou

            otvírat na 90° - SVD žádá in ambient o úpravu oken

 

 

  

         66. KD se nekoná v pravidelném termínu, protože 29.8.2013 probíhá kolaudační prohlídka výše uvedené stavby - termín bude dohodnut telefonicky.

 

                                                                       Zaznamenal Petr Kučera, dne 22.8.2013