Zápis z 60. kontrolního dne

19.07.2013 21:50

 

¨

ZÁZNAM Z 60. KONTROLNÍHO DNE AKCE

Půdní vestavba Kladenská ul. Praha 6

p.č. 1281/2, 1281/3, 1281/4, 1281/5, 1281/6, 1281/7, 1281/8 kú Vokovice

 

Datum : 18. července 2013

Přítomni: viz.listina přítomných

 

  1. Kontrola a plnění úkolů :

 

Původní termín uzavření všech zadních vchodů k 31.5.2013 je z důvodu

výstavby výtahů a návazně dokončení společných prostor a zajištění bezpečnosti vlastníků bytů po dohodě účastníků KD prodloužen.

 

  1. Průběh prací, řešení podnětů ze zápisů stavebního deníku :

- na východní fasádě nedokončen nátěr soklu do výškové úrovně dohodnuté pro

realizaci okapového chodníku a terénních úprav

- probíhá mtž SDK kcí v podkrovních bytech

- probíhá mtž podlah v podkrovních bytech

- probíhá výmalba podkrovních bytů

- probíhá pokládka dlažeb a obkladů v půdních bytech

- probíhá opláštění vikýřů, vč. okapového systému

- probíhá realizace rekonstrukcí el. rozvodů společných prostor domu a přípojek ZTI

- probíhá instalace ZTI a rozvodů elektro, plynu v půdním prostoru

- probíhá mtž plyn. kotlů, vč. odtahu splodin v půdním prostoru

- probíhá mtž stávající i nové VZT v půdním prostoru

- probíhá přesun hmot do půdního prostoru + odvoz stavebního odpadu

- probíhá montáž technologie výtahů

- dokončena zednická úprava otvorů pro vstupy do výtahů všech vchodů

- probíhá osazování hydrantů na chodbách

- probíhají práce na Rekonstrukci společných prostor domu

- probíhá výstavba opěrných zídek u východní str. domu, probíhají terénní úpravy

 

3. Autorský dozor, změny projektu, realizační dokumentace :

 

 

  1. Připomínky, různé :

 

1/43 - do 30.4.2013 bude dokončeno definitivní propojení dešťových svodů do stávajících gajgrů, kromě severní strany domu, kde realizace je možná po opravě kanalizace.

Fy Stavosystem propojila 3 ks gajgrů na jižní straně a 4 ks gajgrů na severní straně,

aniž by respektovala výše popsanou dohodu o propojování dešťových svodů

a dodržovala uzavřenou Smlouvu o dílo.

TDI propojování pozastavil a žádá fy Stavosystem o nápravu chybného napojení

do čistících košíků gajgrů (při znečištění gajgrů bude voda vytékat na chodník). Propojení dešťového svodu s gajgrem bude provedeno tak, aby bylo možné volně vyjmout čistící košík. Na severní straně se posunou gajgry v rámci akce Rekonstrukce areálové kanalizace a svody nebudou zapuštěny do fasády.

In ambient zaslal objednávku, na výše uvedené práce firmě Stavosystem

.

 

2/43 - zástupci SVD žádají firmu in ambient, o kontrolu denního úklidu na chodbách

a pravidelného zhasínání světel v propůjčených sklepních prostorech - probíhá.

 

2/53 - na základě email oznámení fy Stavosystem - budou osazeny cedule s č.p. do kolaudace.

 

1/59 - u zadního vchodu č. 540, směrem k č. 539, se provádí rekonstrukce původního

schodiště do nového tvaru - upozorňujeme vlastníky bytů na zvýšenou opatrnost

při pohybu osob kolem upravovaného prostoru schodiště - trvá

 

 

61. KD se koná 25.7.2013 v 15 hod na staveništi, v suterénní místnosti zapůjčené firmě

in ambient.

 

Zaznamenal Petr Kučera, dne 18.7.2013