Zápis z 57. kontrolního dne

08.07.2013 22:02

ZÁZNAM Z 57. KONTROLNÍHO DNE AKCE

Půdní vestavba Kladenská ul. Praha 6

p.č. 1281/2, 1281/3, 1281/4, 1281/5, 1281/6, 1281/7, 1281/8 kú Vokovice

 

Datum : 20. června 2013

Přítomni: viz.listina přítomných

 

  1. Kontrola a plnění úkolů :

 

Původní termín uzavření všech zadních vchodů k 31.5.2013 je z důvodu

výstavby výtahů a návazně dokončení společných prostor a zajištění bezpečnosti vlastníků bytů po dohodě účastníků KD prodloužen.

 

  1. Průběh prací, řešení podnětů ze zápisů stavebního deníku :

- na východní fasádě nedokončen nátěr soklu do výškové úrovně dohodnuté pro

realizaci okapového chodníku a terénních úprav

- probíhá mtž SDK kcí v podkrovních bytech

- probíhá mtž podlah v podkrovních bytech

- probíhá výmalba podkrovních bytů

- probíhá mtž tepelné a protihlukové izolace v příčkách a stropech budoucích bytů

- probíhá opláštění vikýřů, vč. okapového systému

- probíhá realizace rekonstrukcí el. rozvodů společných prostor domu a přípojek ZTI

- probíhá instalace ZTI a rozvodů elektro, plynu v půdním prostoru

- probíhá přesun hmot do půdního prostoru + odvoz stavebního odpadu

- probíhá montáž technologie výtahů

- probíhá zednická úprava otvorů pro vstupy do výtahů všech vchodů

- probíhají práce na Rekonstrukci společných prostor domu

- probíhá výstavba opěrných zídek u východní str. domu, vč. terénních úprav

 

3. Autorský dozor, změny projektu, realizační dokumentace :

Stavba pravidelně upřesňuje rozsah elektrických rozvodů

 

  1. Připomínky, různé :

 

Pan Kalafůt informuje, že SVD musí rozhodnout o sjednocení prahů bytových jednotek u všech bytů – vlastníci, kteří vyměnili vchodové dveře v dodávce mají prahy, vlastníci, kteří dveře nevyměnili, budou ve spolupráci s architektem a stavbou sjednocovat materiál nových prahů dodatečně.

 

1/39 - in ambient informoval subdodavatele o možnosti provádění prací v sobotu a v neděli,

hlučné práce lze provádět od 11 hod. Upřesnění – bez

 

1/43 - do 30.4.2013 bude dokončeno definitivní propojení dešťových svodů do stávajících gajgrů, kromě severní strany domu, kde realizace je možná po opravě kanalizace.

Fy Stavosystem propojila 3 ks gajgrů na jižní straně a 4 ks gajgrů na severní straně,

aniž by respektovala výše popsanou dohodu o propojování dešťových svodů

a dodržovala uzavřenou Smlouvu o dílo.

TDI propojování pozastavil a žádá fy Stavosystem o nápravu chybného napojení

do čistících košíků gajgrů (při znečištění gajgrů bude voda vytékat na chodník). Propojení dešťového svodu s gajgrem bude provedeno tak, aby bylo možné volně vyjmout čistící košík. Na severní straně se posunou gajgry v rámci akce Rekonstrukce areálové kanalizace a svody nebudou zapuštěny do fasády.

 

2/43 - zástupci SVD žádají firmu in ambient, o kontrolu denního úklidu na chodbách

a pravidelného zhasínání světel v propůjčených sklepních prostorech - probíhá.

 

2/53 - na základě email oznámení fy Stavosystem - budou osazeny cedule s č.p. do 30.6.2013

 

1/56 - p. Mudra, fy UPC, navrhuje postup odstranění nevzhledných spojek koax kabelů v bytech (mimo krabičku) :

- koax kabely (přívodní) budou krabičkou pouze procházet, na nový rozvod budou

připojeny ve společných prostorech v podhledu

- vzdálenost spojek nad podhledem, bude max 10cm od bytové příčky, v místě umístění krabičky

- u 10 bytů je nutno kabel vložit pod omítku a to v prostoru - vstup nového přívodu do bytu (nad dveřmi) a stávajícího vstupu u paty zárubní (v rámci bytu kabel uložen již dlouhodobě pod omítkou) - vícepráce

ÚKOL : in ambient vyčíslí vícenáklady

Kontrola plnění harmonogramu : -

In ambient podala zprávu o protečení podlah při vylévání podlah v bytě paní Mašínové a pana Šestáka.

Kontrolu nových map na stropě paní Petrákové provede in ambient do příštího KD.

SVD upozorňuje, že došlo k poškození všech domovních dveří provozem stavby. Pan Drechsler provede ochránění dveří fólií nebo tvrzeným papírem.

 

Anhydryt – převzetí není možné do doby odtsranění prasklin.

 

 

 

58. KD se koná 27.6.2013 v 15 hod na staveništi, v suterénní místnosti zapůjčené firmě

in ambient.

 

Zaznamenal Zdeněk Kankrlík, dne 20.6.2013