Zápis z 56. kontroního dne

17.06.2013 20:01

 

ZÁZNAM Z 56. KONTROLNÍHO DNE AKCE

Půdní vestavba Kladenská ul. Praha 6

p.č. 1281/2, 1281/3, 1281/4, 1281/5, 1281/6, 1281/7, 1281/8 kú Vokovice

 

Datum :     13. června 2013

Přítomni:  viz.listina přítomných

 

  1. Kontrola a plnění úkolů : 

 

V období od 21.1. do 31.5.2013 jsou uzavřeny všechny zadní vchody domu, z důvodu

provádění stavebních prací (výtahy). Termín uzavření vchodů se prodlužuje do termínu

dokončení společných prostor.

 

  1. Průběh prací,  řešení podnětů ze zápisů stavebního deníku  :

- na západní fasádě dokončen nátěr soklu do výškové úrovně dohodnuté pro realizaci                      

  okapového chodníku a terénních úprav

- probíhá mtž SDK kcí v podkrovních bytech

- probíhá mtž podlah v podkrovních bytech

- probíhá výmalba podkrovních bytů

- probíhá mtž tepelné a protihlukové izolace v příčkách a stropech budoucích bytů

- probíhá opláštění vikýřů, vč. okapového systému       

- probíhá realizace rekonstrukcí el. rozvodů společných prostor domu a přípojek ZTI     

- probíhá instalace ZTI a rozvodů elektro, plynu v půdním prostoru

- probíhá přesun hmot do půdního prostoru + odvoz stavebního odpadu

- probíhá montáž technologie výtahů

- probíhá zednická úprava otvorů pro vstupy do výtahů všech vchodů

- probíhají práce na Rekonstrukci společných prostor domu

- probíhá výstavba opěrných zídek u západní str. domu, vč. terénních úprav

 

3.  Autorský dozor, změny projektu,  realizační dokumentace :

                                                                   

  1. Připomínky, různé :

 

 

1/39 - in ambient informoval subdodavatele o možnosti provádění prací v sobotu a v neděli,

            hlučné práce lze provádět od 11 hod.

 

1/43 - do 30.4.2013 bude dokončeno definitivní propojení dešťových svodů do stávajících           gajgrů, kromě severní strany domu, kde realizace je možná po opravě kanalizace.

            Fy Stavosystem propojila 3 ks gajgrů na jižní straně a 4 ks gajgrů na severní straně,

            aniž by respektovala výše popsanou dohodu o propojování dešťových svodů

            a dodržovala uzavřenou Smlouvu o dílo.

            TDI propojování pozastavil a žádá fy Stavosystem o nápravu chybného napojení

            do čistících košíků gajgrů (při znečištění gajgrů bude voda vytékat na chodník).     Propojení dešťového svodu s gajgrem bude provedeno tak, aby bylo možné volně            vyjmout čistící košík. Na severní straně se posunou gajgry v rámci akce   Rekonstrukce areálové kanalizace a svody nebudou zapuštěny do fasády.

 

 

 

2/43 - zástupci SVD žádají firmu in ambient, o kontrolu denního úklidu na chodbách

            a pravidelného zhasínání světel v propůjčených sklepních prostorech - probíhá.

 

2/53 - na základě email oznámení fy Stavosystem - budou osazeny cedule s č.p. do 14.6.2013

 

 

1/56 - p. Mudra, fy UPC, navrhuje postup odstranění nevzhledných spojek koax kabelů v bytech (mimo krabičku) :

            - koax kabely (přívodní) budou krabičkou pouze procházet, na nový rozvod budou

              připojeny ve společných prostorech v podhledu

            - vzdálenost spojek nad podhledem, bude max 10cm od bytové příčky, v místě                  umístění krabičky

            - u 10 bytů je nutno kabel vložit pod omítku a to v prostoru - vstup nového přívodu do      bytu (nad dveřmi) a stávajícího vstupu u paty zárubní (v rámci bytu kabel uložen již     dlouhodobě pod omítkou) - vícepráce

 

 

         57. KD se koná 20.6.2013 v 15 hod na staveništi, v suterénní místnosti zapůjčené firmě

          in ambient.

 

                                                                       Zaznamenal Petr Kučera, dne 13.6.2013