Zápis z 55. kontrolního dne 6.6.2013

07.06.2013 14:29

 

ZÁZNAM Z 55. KONTROLNÍHO DNE AKCE

Půdní vestavba Kladenská ul. Praha 6

p.č. 1281/2, 1281/3, 1281/4, 1281/5, 1281/6, 1281/7, 1281/8 kú Vokovice

 

Datum : 6. června 2013

Přítomni: viz.listina přítomných

 

1. Kontrola a plnění úkolů :

 

V období od 21.1. do 31.5.2013 jsou uzavřeny všechny zadní vchody domu, z důvodu

provádění stavebních prací (výtahy). Termín uzavření vchodů se prodlužuje do termínu

dokončení společných prostor.

 

2. Průběh prací, řešení podnětů ze zápisů stavebního deníku :

- na západní fasádě dokončen nátěr soklu do výškové úrovně dohodnuté pro realizaci

okapového chodníku a terénních úprav

- probíhá mtž SDK kcí v podkrovních bytech

- probíhá mtž podlah v podkrovních bytech

- probíhá výmalba podkrovních bytů

- probíhá mtž tepelné a protihlukové izolace v příčkách a stropech budoucích bytů

- probíhá opláštění vikýřů, vč. okapového systému

- probíhá realizace rekonstrukcí el. rozvodů společných prostor domu a přípojek ZTI

- probíhá instalace ZTI a rozvodů elektro, plynu v půdním prostoru

- probíhá přesun hmot do půdního prostoru + odvoz stavebního odpadu

- probíhá montáž technologie výtahů

- probíhá zednická úprava otvorů pro vstupy do výtahů všech vchodů

- probíhají práce na Rekonstrukci společných prostor domu

- probíhá výstavba opěrných zídek u západní str. domu, vč. terénních úprav

 

3. Autorský dozor, změny projektu, realizační dokumentace :

 

4. Připomínky, různé :

 

 

1/39 - in ambient informoval subdodavatele o možnosti provádění prací v sobotu a v neděli,

hlučné práce lze provádět od 11 hod.

 

1/43 - do 30.4.2013 bude dokončeno definitivní propojení dešťových svodů do stávajících gajgrů, kromě severní strany domu, kde realizace je možná po opravě kanalizace.

Fy Stavosystem propojila 3 ks gajgrů na jižní straně a 4 ks gajgrů na severní straně,

aniž by respektovala výše popsanou dohodu o propojování dešťových svodů

a dodržovala uzavřenou Smlouvu o dílo.

TDI propojování pozastavil a žádá fy Stavosystem o nápravu chybného napojení

do čistících košíků gajgrů (při znečištění gajgrů bude voda vytékat na chodník). Propojení dešťového svodu s gajgrem bude provedeno tak, aby bylo možné volně vyjmout čistící košík. Na severní straně se posunou gajgry v rámci akce Rekonstrukce areálové kanalizace a svody nebudou zapuštěny do fasády.

 

 

 

2/43 - zástupci SVD žádají firmu in ambient, o kontrolu denního úklidu na chodbách

a pravidelného zhasínání světel v propůjčených sklepních prostorech - probíhá.

 

1/53 - dle upozornění p. Suchana budou přivařeny dvířka původních půdních vlezů k rámům

a případné uvolněné rámy budou přivrtány ke stropu. Opticky dvířka zmízí v podhledu z SDK - provede fy in ambient - vypouští se.

 

2/53 - na základě email oznámení fy Stavosystem - budou osazeny cedule s č.p. do 14.6.2013

 

1/55 - hydranty ve společných prostorech domu budou osazeny firmou in ambient dle podmínek Smlouvy o výstavbě.

 

2/55 - zástupce SVD pí. Pitráková žádá dodavatele výtahů o pravidelné zhasínání světel

ve výtahových šachtách a v kabinách výtahů.

 

 

 

 

 

56. KD se koná 13.6.2013 v 15 hod na staveništi, v suterénní místnosti zapůjčené firmě

in ambient.

 

Zaznamenal Petr Kučera, dne 6.6.2013