Zápis z 54. kontrolního dne

31.05.2013 20:04

 

ZÁZNAM Z 54. KONTROLNÍHO DNE AKCE

Půdní vestavba Kladenská ul. Praha 6

p.č. 1281/2, 1281/3, 1281/4, 1281/5, 1281/6, 1281/7, 1281/8 kú Vokovice

 

Datum :     30. května 2013

Přítomni:  viz.listina přítomných

 

  1. Kontrola a plnění úkolů : 

 

V období od 21.1. do 31.5.2013 jsou uzavřeny všechny zadní vchody domu, z důvodu

provádění stavebních prací (výtahy). Termín uzavření vchodů se prodlužuje do termínu

dokončení společných prostor.

 

  1. Průběh prací,  řešení podnětů ze zápisů stavebního deníku  :

- na západní fasádě dokončen nátěr soklu do výškové úrovně dohodnuté pro realizaci                      

  okapového chodníku a terénních úprav

- probíhá mtž SDK kcí a v budoucích podkrovních bytech

- probíhá mtž podlah v budoucích podkrovních bytech

- probíhá mtž tepelné a protihlukové izolace v příčkách a stropech budoucích bytů

- probíhá opláštění vikýřů, vč. okapového systému       

- probíhá realizace rekonstrukcí el. rozvodů společných prostor domu a přípojek ZTI     

- probíhá instalace ZTI a rozvodů elektro, plynu v půdním prostoru

- probíhá přesun hmot do půdního prostoru + odvoz stavebního odpadu

- probíhá montáž technologie výtahů

- probíhá zednická úprava otvorů pro vstupy do výtahů všech vchodů

- probíhají práce na Rekonstrukci společných prostor domu

- probíhá výstavba opěrných zídek u západní str. domu, vč. terénních úprav

 

3.  Autorský dozor, změny projektu,  realizační dokumentace :

                                                                   

  1. Připomínky, různé :

 

 

1/39 - in ambient informoval subdodavatele o možnosti provádění prací v sobotu a v neděli,

            hlučné práce lze provádět od 11 hod.

 

1/43 - do 30.4.2013 bude dokončeno definitivní propojení dešťových svodů do stávajících           gajgrů, kromě severní strany domu, kde realizace je možná po opravě kanalizace.

            Pan Korbelář (fy Stavosystem) přislíbil dokončení do 31.5.2013.

 

2/43 - zástupci SVD žádají firmu in ambient, o kontrolu denního úklidu na chodbách

            a pravidelného zhasínání světel v propůjčených sklepních prostorech - probíhá.

 

1/49 - dne 18.4.2013 se uskutečnilo místní šetření v půdním prostoru nad bytem pí Zelinkové,

            za účelem sjednání dohody o opravě stropu, opravy prostoru pod stropem (koupelna),

            případné fin. náhradě a postupu prací při opravách - dokončeno - vypouští se.

 

 

 

 

 

2/49 - při prohlídce stavby, dne 18.4.2013, bylo zjištěno nevhodné použití VZT materiálu,

            při napojení stávajících svislých rozvodů VZT. Fy in ambient, v součinnosti s TDI

             a AD,  zajistí výměnu materiálu v místech napojení z rukávů za plechové přechodky

            a následné ležaté rozvody zajistí proti budoucí deformaci při montáži podlahy.

            Dne 25.4.2013 proběhla prezentace vzorku obetonovaného flexibilního potrubí

            POLYVENT 660 (k nahlédnutí kancelář in ambient). Projektant VZT vyhodnotí

            výše uvedený vzorek a protokol Kontrolního měření funkce aeračního větrání         bytových jader v bytových domech před stavebními úpravami v podkroví (ze dnů

            15. - 19.3.2012 od Ing. Petr Koželka) - další postup prací bude vyhodnocen následně

            - probíhá - na základě vyjádření projektanta VZT p. Zdeňka Háby, zhotovitel do

            příštího KD předá postup prací - předáno - vypouští se.

 

1/53 - dle upozornění p. Suchana budou přivařeny dvířka původních půdních vlezů k rámům

            a případné uvolněné rámy budou přivrtány ke stropu. Opticky dvířka zmízí v podhledu     z SDK - provede fy in ambient.

 

2/53 - na základě email oznámení fy Stavosystem - budou osazeny cedule s č.p. do 14.6.2013

   

 

 

         55. KD se koná 6.6.2013 v 15 hod na staveništi, v suterénní místnosti zapůjčené firmě

          in ambient.

 

                                                                       Zaznamenal Petr Kučera, dne 30.5.2013