Zápis z 51. kontrolního dne

10.05.2013 18:01

ZÁZNAM ZE 51. KONTROLNÍHO DNE AKCE

Půdní vestavba Kladenská ul. Praha 6

p.č. 1281/2, 1281/3, 1281/4, 1281/5, 1281/6, 1281/7, 1281/8 kú Vokovice

 

Datum :     9. května 2013

Přítomni:  viz.listina přítomných

 

  1. Kontrola a plnění úkolů : 

 

V období od 21.1. do 31.5.2013 jsou uzavřeny všechny zadní vchody domu, z důvodu

provádění stavebních prací (výtahy).

 

  1. Průběh prací,  řešení podnětů ze zápisů stavebního deníku  :

- na západní fasádě dokončen nátěr soklu do výškové úrovně dohodnuté pro realizaci                      

  okapového chodníku a terénních úprav

- probíhá mtž SDK kcí v budoucích podkrovních bytech

- probíhá mtž tepelné a protihlukové izolace v příčkách a stropech budoucích bytů

- probíhá opláštění vikýřů, vč. okapového systému       

- probíhá realizace rekonstrukcí el. rozvodů společných prostor domu a přípojek ZTI     

- probíhá instalace ZTI a rozvodů elektro, plynu v půdním prostoru

- probíhá přesun hmot do půdního prostoru

- probíhá montáž výtahů, vč. nátěrů ocel kcí a mtž skleněného opláštění

- probíhá zednická úprava otvorů pro vstupy do výtahů všech vchodů

- probíhá tesařská úprava střech u výtahů vchodů, vč. klempířských prvků

 

3.  Autorský dozor, změny projektu,  realizační dokumentace :

                                                                   

  1. Připomínky, různé :

 

2/17 -  trvalé sledování provizorního zastřešení fóliemi z důvodu nepoškození

           hotového  finálního fasádního nátěru – zhotovitel sleduje a kontroluje.

 

1/39 - in ambient informoval subdodavatele o možnosti provádění prací v sobotu a v neděli,

            hlučné práce lze provádět od 11 hod.

 

1/43 - do 30.4.2013 bude dokončeno definitivní propojení dešťových svodů do stávajících           gajgrů, kromě severní strany domu, kde realizace je možná po opravě kanalizace.

            Prodlouženo do 20.5.2013.

 

2/43 - zástupci SVD žádají firmu in ambient, o kontrolu denního úklidu na chodbách

            a pravidelného zhasínání světel v propůjčených sklepních prostorech - probíhá.

 

1/48 - byla provedena prohlídka vybourané dlažby a soklů ve vchodě č 539. Po dmtž dlažby

            bylo zjištěno, že podklad dlažby je nesoudržný v hloubce od 50 do 180 mm.

            In ambient předá cenovou nabídku na vyrovnání povrchu na dohodnutou výškovou

            úroveň rekonstrukce. Dtto bourání soklů - u některých soklů se při odklepnutí od

            stěny oddělí i omítka, u některých omítka udrží na zdivu, ale vykazuje dutý zvuk

             a u menší části zůstává omítka pevně spojena se zdivem. Zároveň je nepravidelně spojená omítka se zdivem i nad soklem - in ambient předá cenovou nabídku - splněno.

            SVJ zadá opravu soklu fy K-keramika - byly osloveny další firmy - probíhá výběr.

 

1/49 - dne 18.4.2013 se uskutečnilo místní šetření v půdním prostoru nad bytem pí Zelinkové,

            za účelem sjednání dohody o opravě stropu, opravy prostoru pod stropem (koupelna),

            případné fin. náhradě a postupu prací při opravách - probíhá.

 

2/49 - při prohlídce stavby, dne 18.4.2013, bylo zjištěno nevhodné použití VZT materiálu,

            při napojení stávajících svislých rozvodů VZT. Fy in ambient, v součinnosti s TDI

             a AD,  zajistí výměnu materiálu v místech napojení z rukávů za plechové přechodky

            a následné ležaté rozvody zajistí proti budoucí deformaci při montáži podlahy.

            Dne 25.4.2013 proběhla prezentace vzorku obetonovaného flexibilního potrubí

            POLYVENT 660 (k nahlédnutí kancelář in ambient). Projektant VZT vyhodnotí

            výše uvedený vzorek a protokol Kontrolního měření funkce aeračního větrání         bytových jader v bytových domech před stavebními úpravami v podkroví (ze dnů

            15. - 19.3.2012 od Ing. Petr Koželka) - další postup prací bude vyhodnocen následně

            - probíhá.

   

 

 

         52. KD se koná 16.5.2013 v 15 hod na staveništi, v suterénní místnosti zapůjčené firmě

          in ambient.

 

                                                                       Zaznamenal Petr Kučera, dne 9.5.2013