Zápis z 39. kontrolního dne

08.02.2013 10:23

ZÁZNAM ZE 39. KONTROLNÍHO DNE AKCE

Půdní vestavba Kladenská ul. Praha 6

p.č. 1281/2, 1281/3, 1281/4, 1281/5, 1281/6, 1281/7, 1281/8 kú Vokovice

 

Datum :     7. února 2013

Přítomni:  viz.listina přítomných

 

  1. Kontrola a plnění úkolů : 

 

      Kontrola plnění HMG - práce probíhají dle HMG, předloženého dne 2.1.2013.

Upozornění - ve dnech 21.1. až 15.2.2013, probíhá rekonstrukce stávajících plynových

stoupaček v BJ, dle předloženého HMG. Zhotovitel žádá spoluvlastníky, aby poskytovali

součinnost při plnění HMG a zároveň upozorňuje na smluvní pokutu 3000 Kč,

při marném výjezdu dodavatele prací.

V období od 14.1. do 14.2.2013 jsou prováděny bourací práce na chodbách,

 pro stavební připravenost instalací elektro, vody a plynu (zvýšená hlučnost a prašnost).

V období od 21.1. do 31.5.2013 jsou uzavřeny všechny zadní vchody domu, z důvodu

provádění stavebních prací (výtahy).

Byl zaslán HMG bouracích prací pro výtahy (bude vyvěšeno na nástěnkách), in ambient žádá vlastníky BJ o zvýšenou opatrnost při provozu na schodištích při bourání.

 

  1. Průběh prací,  řešení podnětů ze zápisů stavebního deníku  :

- na západní fasádě dokončen nátěr soklu do výškové úrovně dohodnuté pro realizaci                      

  okapového chodníku a terénních úprav, vchod 541 - odsouhlasen vzorek na portál

  dveří - nátěry budou realizovány při příznivých klim. podmínkách

- probíhá mtž SDK kcí v budoucích podkrovních bytech

- probíhá opláštění vikýřů, vč. okapového systému       

- probíhá příprava pro realizaci (bourací práce) a vlastní realizace rekonstrukcí

  el. rozvodů společných prostor domu a přípojek ZTI (plyn, voda, VZT)

- probíhá instalace ZTI v půdním prostoru

- dokončen výkop základů vnějších výtahů

- probíhá armování a betonáž základů výtahů

 

3.  Autorský dozor, změny projektu,  realizační dokumentace :

                                                                   

  1. Připomínky, různé :

 

2/17 -  trvalé sledování provizorního zastřešení fóliemi z důvodu nepoškození

           hotového  finálního fasádního nátěru – zhotovitel sleduje a kontroluje.

 

1/26 -  probíhá průběžný úklid kolem staveniště.

 

2/30 - prohlídkou objektu byla zjištěna prasklina nad oknem bytu č. 9 vchodu 540/34.

            Zhotovitel o formě opravy a termínu bude informovat SVD - předpokládaný termín

           opravy je po dokončení vnějšího parapetu - úkol trvá - provede se při dokončení      fasády - vypouští se.

 

 

 

2/31 - vzhledem k možnému poškození hotové východní fasády soklu vchodů 539 a 540, při

            provádění terénních úprav, bude sokl dokončen po terénních úpravách, při příznivých

            klim. podmínkách - úkol trvá - je zasmlouván subdodavatel, který práce dokončí,

            společně s terénními úpravami - vypouští se.

 

3/31 - technický dozor žádá zástupce SVD o zajištění prostoru na západní straně vchodu

             č. 544, proti pádu do prohlubně. Situace vznikla výstavbou opěrné zdi, která         stabilizovala přilehlý svah s chodníkem, ale zároveň se vytvořil nebezpečný prostor -

            - provizorně zabezpečeno - úkol trvá - dtto bod 2/31.

 

1/39 - in ambient informoval subdodavatele o možnosti provádění prací v sobotu a v neděli,

            hlučné práce lze provádět od 11 hod.

 

   

         40. KD se koná 14.2.2013 v 15 hod na staveništi, v suterénní místnosti zapůjčené firmě

          in ambient.

 

                                                                       Zaznamenal Petr Kučera, dne 7.2.2013