Zápis z 36. kontrolního dne

19.01.2013 06:58

ZÁZNAM ZE 36. KONTROLNÍHO DNE AKCE

Půdní vestavba Kladenská ul. Praha 6

p.č. 1281/2, 1281/3, 1281/4, 1281/5, 1281/6, 1281/7, 1281/8 kú Vokovice

 

Datum :    17. ledna 2013

Přítomni:  viz.listina přítomných

 

  1. Kontrola a plnění úkolů : 

 

      Kontrola plnění HMG - práce probíhají dle HMG, předloženého dne 2.1.2013.

Upozornění - ve dnech 21.1. až 15.2.2013, proběhne rekonstrukce stávajících plynových

stoupaček v BJ, dle předloženého HMG. Zhotovitel žádá spoluvlastníky, aby poskytli

součinnost při plnění HMG a zároveň upozorňuje na smluvní pokutu 3000 Kč,

při marném výjezdu dodavatele prací.

V období od 14.1. do 14.2.2013 jsou prováděny bourací práce na chodbách,

 pro stavební připravenost instalací elektro, vody a plynu (zvýšená hlučnost a prašnost).

V období od 21.1. do 31.5.2013 budou uzavřeny všechny zadní vchody domu, z důvodu

provádění stavebních prací (výtahy).

 

  1. Průběh prací,  řešení podnětů ze zápisů stavebního deníku  :

- na západní fasádě dokončen nátěr soklu do výškové úrovně dohodnuté pro realizaci  okapového chodníku a terénních úprav, vchod 541 - natřen vzorek na portálu dveří k odsouhlasení

- probíhá mtž SDK kcí v budoucích podkrovních bytech

- probíhá opláštění vikýřů, vč. okapového systému  

- probíhá výstavba dispozic byt.jednotek v celé ploše půdy     

- probíhá příprava pro realizaci rekonstrukce el. rozvodů společných prostor domu

  a přípojek ZTI (plyn, voda, VZT)

- probíhá instalace ZTI v půdním prostoru

- probíhají bourací práce na chodbách

 

3.  Autorský dozor, změny projektu,  realizační dokumentace :

                                                                   

  1. Připomínky, různé :

 

2/17 -  trvalé sledování provizorního zastřešení fóliemi z důvodu nepoškození

           hotového  finálního fasádního nátěru – zhotovitel sleduje a kontroluje.

 

1/26 -  probíhá průběžný úklid kolem staveniště.

           

2/27 -  zhotovitel zkontroluje nebo doplní provizorní propojení dešťových svodů -

            - průběžně probíhá.

 

2/30 - prohlídkou objektu byla zjištěna prasklina nad oknem bytu č. 9 vchodu 540/34.

            In ambient projedná reklamaci u dodavatele fasády a na příštím KD bude popsán

            návrh opravy - 9.11.2012 bude provedena prohlídka v bytě zjištěné poruchy -

            - splněno, v bytě ani v půdním prostoru nebyla zjištěna žádná prasklina - zhotovitel

            o formě opravy a termínu bude informovat SVD - předpokládaný termín opravy je

            po dokončení vnějšího parapetu - úkol trvá.

 

2/31 - vzhledem k možnému poškození hotové východní fasády soklu vchodů 539 a 540, při

            provádění terénních úprav, bude sokl dokončen po terénních úpravách, při příznivých

            klim. podmínkách - úkol trvá.

 

3/31 - technický dozor žádá zástupce SVD o zajištění prostoru na západní straně vchodu

             č. 544, proti pádu do prohlubně. Situace vznikla výstavbou opěrné zdi, která         stabilizovala přilehlý svah s chodníkem, ale zároveň se vytvořil nebezpečný prostor -

            - provizorně zabezpečeno - úkol trvá.

 

1/32 - prohlídkou objektu bylo zjištěno znečištění fasády soklu pod větracími mřížkami

            průduchů sklepních prostor - je umytá fasáda - je sledováno.

 

2/33 - pochůzkou kolem domu bylo zjištěno znečištění severní fasády v 2. patře vchodu č 542.

 

1/34 - v průběhu ledna 2013 provede fy in ambient kontrolu napojení kanalizačních svislých          rozvodů do stávajícího systému. V případě nevhodného napojení provede in ambint

            opravu. V současné době se jedná o provizorní propojení stávajících svislých vedení

            domu do půdního prostoru. Definitivní propojení kanalizace bude instalováno při   napojení rozvodů plynu a ÚT (2. pol. ledna).

 

 

 

   

         37. KD se koná 24.1.2013 v 15 hod na staveništi, v suterénní místnosti zapůjčené firmě

          in ambient.

 

                                                                       Zaznamenal Petr Kučera, dne 17.1.2013