Pozvánka a program shromáždění 3.9.2020

08.08.2020 17:13

Pozvánka a program jednání mimořádného shromáždění Společenství vlastníků domů čp.539 až 544 Vokovice

3.9.2020 v 19:00 hod, jídelna ZŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6

písemná pozvánka

 

Vážení vlastníci bytových jednotek,


výbor Společenství vlastníků domů čp.539 až 544 Vokovice Vás zve na mimořádné shromáždění Společenství vlastníků domů čp.539 až 544 Vokovice, které se uskuteční ve čtvrtek 3.9.2020 od 19:00 hod v  jídelně ZŠ Na Dlouhém Lánu, Praha 6.
 

V Praze dne 10.8.2020


Výbor Společenství vlastníků domů čp.539 až 544 Vokovice
 

Program jednání Společenství vlastníků domů čp.539 až 544 Vokovice svolaného výborem v souladu s Čl.VII Stanov Společenství vlastníků domů čp. 539 až 544 Vokovice:
 

1.     Uvítání

2.     Volba orgánů

3.     Volba mandátové komise

4.     Schválení programu shromáždění

5.      Hlasování o žádosti paní Květy Wolff ohledně udělení souhlasu s provedenými stavebními úpravami spočívajícími ve zřízení pochozí plochy na vikýři střechy domu č.p. 539,540, 541,542,543,544 (konkrétně 543/40)  k.ú. Vokovice, obec Praha (směřující do dvora) u půdní bytové jednotky  číslo 543/11 a souvisejících věcí, kdy je navrhováno přijetí následujících usnesení:

 

1)"Společenství vlastníků uděluje pro účely stavebního řízení vedeného u Městské části Praha 6, Úřad městské části, Odbor výstavby pod sp zn. SZ MCP6 313944/2019/OV/DI  souhlas s provedenými  stavebními úpravami spočívajícími ve zřízení pochozí plochy na vikýři střechy domu č.p. 539,540, 541,542,543,544 (konkrétně 543/40)  k.ú. Vokovice, obec Praha (směřující do dvora) u půdní bytové jednotky  číslo 543/11 realizované dle projektové dokumentace zak. č. APS-446/19 ze dne 11/2013 zpracované společností Atelier pozemního stavitelství s.r.o., IČ: 04640403, které provedla p. Květoslava Wolff  nar.: 15.3.1975, bytem: Kladenská 543/40, Vokovice, 160 00  Praha 6."

 

V případě, že bude shromážděním udělen souhlas dle předchozího usnesení, bude hlasováno o těchto dalších usneseních:

 

2) Společenství vlastníků uděluje výboru SVJ pokyn, aby učinilo potřebná právní jednání-, aby udělil  za Společenství vlastníků ve stavebním řízení vedeném u Městské části Praha 6,Úřad městské části, Odbor výstavby pod sp zn. SZ MCP6 313944/2019/OV/DI souhlas  s provedenými  stavebními úpravami  spočívajícími ve zřízení pochozí plochy na vikýři střechy domu č.p. 539,540, 541,542,543,544 (konkrétně 543/40)  k.ú. Vokovice, obec Praha (směřující do dvora) u půdní bytové jednotky  číslo 543/11 realizované dle projektové dokumentace zak. č. APS-446/19 ze dne 11/2013 zpracované společností Atelier pozemního stavitelství s.r.o., IČ: 04640403, které provedla p. Květoslava Wolff  nar.: 15.3.1975, bytem: Kladenská 543/40, Vokovice, 160 00  Praha 6."

 

3) Společenství vlastníků uděluje souhlas s uzavřením úplatné smlouvy s p. Květoslavou Wolff o užívání společné části, a to pochozí plochy na vikýři střechy domu č.p. 539,540, 541,542,543,544 (konkrétně 543/40)  k.ú. Vokovice, obec Praha (směřující do dvora) u půdní bytové jednotky  číslo 543/11 realizované dle projektové dokumentace zak. č. APS-446/19 ze dne 11/2013 zpracované společností Atelier pozemního stavitelství s.r.o., IČ: 04640403" za těchto podmínek:

·        doba užívání – doba neurčitá, výpovědní lhůta 3 měsíce, užívání zaniká spolu s převodem jednotky,

·        úplata za užívání – příspěvek do zvláštního fondu oprav ve výši ve výši nájmů schválených shromážděním SVJ, aktuálně 480,-Kč/m2/ rok a příspěvek na údržbu ve výši 1500,-Kč ročně

·        dodržování domovního řádu a nepoužívání pochozí plochy pro účely s vysokým rizikem vzniku škody jako například oslavy a párty,

·        výlučnou povinnost hradit náklady spojené s užíváním pochozí plochy, opravy, modernizace, úklid, dodržování bezpečnostních předpisů, objektivní odpovědnost za způsobenou škodu v důsledku užívání pochozí plochy, zajištění pojištění.

 

6.     Ostatní

7.     Závěr