Pozvánka a program jednání mimořádného shromáždění Společenství vlastníků domů čp.539 až 544 Vokovice 23.9.2021 v 19:00 hod,

02.08.2021 17:16

Vážení vlastníci bytových jednotek,


výbor Společenství vlastníků domů čp.539 až 544 Vokovice Vás zve na mimořádné shromáždění Společenství vlastníků domů čp.539 až 544 Vokovice, které se uskuteční ve středu 23.9.2021 od 19:00 hod v jídelně ZŠ Na Dlouhém Lánu, Praha 6.
 

V Praze dne 2.8.2021


Výbor Společenství vlastníků domů čp.539 až 544 Vokovice
 

Program jednání Společenství vlastníků domů čp.539 až 544 Vokovice svolaného výborem v souladu s Čl.VII Stanov Společenství vlastníků domů čp. 539 až 544 Vokovice:
 

  1. Uvítání
  2. Volba orgánů
  3. Volba mandátové komise
  4. Schválení programu shromáždění
  5. Hlasování o žádosti pana Kalafúta ze dne 12.7.2021 ohledně udělení souhlasu s provedenými stavebními úpravami spočívajícími ve zřízení pochozí plochy na vikýři střechy domu č.p. 539,540, 541,542,543,544 (konkrétně 541/36)  k.ú. Vokovice, obec Praha (směřující do dvora) u půdní bytové jednotky  číslo 541/15 a souvisejících věcí, kdy je panem Kalafútem navrhováno přijetí následujících usnesení:

 

 

1)"Společenství vlastníků uděluje pro účely stavebního řízení vedeného u Městské části Praha 6, Úřad městské části, Odbor výstavby pod sp zn. SZ MCP6 317331/2019/OV/DI souhlas s provedenými stavebními úpravami spočívajícími ve zřízení pochozí plochy na vikýři střechy domu č.p. 539,540,541,542,543,544 (konkrétně 541/36)  k.ú. Vokovice, obec Praha (směřující do dvora) u půdní bytové jednotky  číslo 541/15 realizované dle projektové dokumentace zak. č. APS-446/19 datum 11/2019 zpracované společností Atelier pozemního stavitelství s.r.o., IČ: 04640403, které provedl p. Martin Kalafút  nar.: 16.3.1976, bytem: Kladenská 541/36, Vokovice, 160 00  Praha 6."

 

V případě, že bude shromážděním udělen souhlas dle předchozího navrhovaného usnesení, navrhuje pan Kalafút, aby shromáždění schválilo současně usnesení

 

2) Společenství vlastníků uděluje výboru SVJ pokyn, aby učinilo potřebná právní jednání, aby udělil  za Společenství vlastníků ve stavebním řízení vedeném u Městské části Praha 6, Úřad městské části, Odbor výstavby pod sp zn. SZ MCP6 317331/2019/OV/DI souhlas  s provedenými  stavebními úpravami  spočívajícími ve zřízení pochozí plochy na vikýři střechy domu č.p. 539,540, 541,542,543,544 (konkrétně 541/36)  k.ú. Vokovice, obec Praha (směřující do dvora) u půdní bytové jednotky  číslo 541/15 realizované dle projektové dokumentace zak. č. APS-446/19 datum 11/2019 zpracované společností Atelier pozemního stavitelství s.r.o., IČ: 04640403, které provedl p. Martin Kalafút  nar.: 16.3.1976, bytem: Kladenská 541/36, Vokovice, 160 00  Praha 6."

 

Současně si dovolím  navrhnout (napsala bych „Pan Kalafút navrhuje) pro  případ, že bude shromážděním udělen souhlas dle předchozího navrhovaného usnesení ad 1), aby shromáždění schválilo současně usnesení: "Společenství vlastníků uděluje souhlas s uzavřením úplatné smlouvy s p. Martinem Kalafútem o užívání společné části, a to pochozí plochy na vikýři střechy domu č.p. 539,540, 541,542,543,544 (konkrétně 541/36)  k.ú. Vokovice, obec Praha (směřující do dvora) u půdní bytové jednotky  číslo 541/15 realizované dle projektové dokumentace zak. č. APS-446/19 datum 11/2019 zpracované společností Atelier pozemního stavitelství s.r.o., IČ: 04640403" kdy podstatné podmínky smlouvy (které budou součástí tohoto usnesení) budou projednány a schváleny shromážděním (zejména doba užívání, úplata za užívání, dodržování domovního řádu, výlučnou povinnost hradit náklady spojené s užíváním pochozí plochy, opravy, modernizace, úklid, dodržování bezpečnostních předpisů, objektivní odpovědnost za způsobenou škodu v důsledku užívání pochozí plochy, zajištění pojištění atp.).

 

  1. Ostatní
  2. Závěr

 

Členové společenství se mohou seznámit s podklady a informacemi k bodu 5. jednání v kanceláři SVJ / u pana Pavla Suchana po předchozí domluvě.

Zdůvodnění:

V  rámci opravy odvětrání kanalizačních stoupaček a krytiny, které provedla fa STŘECHY GENOS - p.Vladimír Budínský v únoru 2019 /schválená cena 166 283Kč vč.DPH, skutečná cena 170 635Kč vč.DPH/ byly touto firmou na základě objednávky p. Martina Kalafúta /toho času předsedou kontrolní komise/ a paní  Květou Wolff, bez vědomí výboru i sousedů, v rozporu se Stanovami SVJ, Občanským zákoníkem a Stavebním zákonem,   zřízeny pochozí plochy nad vikýřem v půdní vestavně BD, čp.541 (p. Martin Kalafút) a  čp.543 ( pí. Květoslava Wolff¨).

 

Pan Martin.Kalafút požádal výbor dne 12.7.2021 o svolání mimořádného shromáždění za účelem hlasování o souhlasu s provedenými  stavebními úpravami spočívajícími ve zřízení pochozí plochy na vikýři střechy domu č.p. 539,540, 541,542,543,544 (konkrétně 541/36)  k.ú. Vokovice, obec Praha (směřující do dvora) u půdní bytové jednotky  číslo 541/15 a to pro účely účel stavebního řízení vedeného u Městské části Praha 6, Úřad městské části, Odbor výstavby pod sp zn. SZ MCP6 313944/2019/OV/DI  v dané věci. Jeho žádost podpořili vlastníci s 29,95% podílu.

 

Jedná se o věc, v níž shromáždění vlastníků dne 31.10.2019 na mimořádném shromáždění přijalo rozhodnutí, že trvá na naplnění rozhodnutí stavebního úřadu MČ Praha 6 o odstranění neoprávněné stavby.

 

Pan Martin Kalafút následně zpochybnil hlasování shromáždění a SVJ a požádal Městský soud o zrušení usnesení shromáždění vlastníků ze dne 31. 10. 2019.

Městský soud následně zamítl žalobu p.Kalafúta a potvrdil platnost usnesení shromáždění vlastníků ze dne 31. 10. 2019.

Pan Kalafút využil svého práva a odvolal se proti rozhodnutí Městského soudu, který zamítl jeho žalobu o zrušení usnesení shromáždění vlastníků a odvolal se k Vrchnímu soudu. Odvolací řízení bylo nařízeno na 16.6.2021, pan Kalafút požádal o odročení termínu jednání. Další odvolací řízení bylo nařízeno na 28.7.2021 v 9:00h, pana Kalafút opět požádal o odročení nařízeného jednání. Aktuálně je odvolací řízení nařízeno na 17.8.2021.

Výbor SVJ může vydat nové stanovisko ve věci pouze tehdy, pokud ho k tomu zmocní shromáždění vlastníků. Usnesení shromáždění může změnit pouze nové shromáždění nebo soudní rozhodnutí.

 

Shromáždění v mezidobí rozhodovalo o podobné věci, tj. o ex post udělení souhlasu s provedenými stavebními úpravami spočívajícími ve zřízení pochozí plochy paní Květou Wolff. Tato věc má společnou historii, ale jinak se zásadně liší přístupem černého stavitele (zřizovatele černé stavby) a především rozdílnými dopady na práva vlastníků jiných BJ:

 

stavitel pochozí lávky:

 

přístup stavitele pochozí lávky k řešení tzv.: „černé stavby“

vliv na ostatní BJ

M.Kalafút, předseda kontrolní komise SVJ k datu zřízení pochozí lávky u půdní bytové jednotky  číslo 541/15

podal žalobu na usnesení shromáždění vlastníků ze dne 31. 10. 2019, posílal e-maily vlastníkům jednotek s nepravdivými informace, které byly využity pro udání SVJ a vlastníků BJ 542/06 u Stavebního úřadu MČ Praha 6

 

narušuje soukromí BJ 540/16,

snižuje cenu BJ 540/16

/z pochozí lávky je vidět do ložnice BJ/

K.Wolff, pochozí lávka u půdní bytové jednotky číslo 543/11

 

získala souhlas 70,45% s ex post schválením pochozí lávky

bez vlivu

 

Výbor SVJ se ve svém konání musí poskytovat vlastníkům jednotek úplné a objektivní informace a důsledně se řídit stanovami SVJ a zákony ČR.

 

Protože pan Kalafút požádal dne 12.7.2021 o svolání mimořádného shromáždění za výše uvedeným účelem a jeho žádost podpořili vlastníci s 29,95% podílu, svolává výbor v souladu s čl.XIV stanov SVJ mimořádné  shromáždění. Mimořádné shromáždění je svoláno s ohledem na potřebu zajistit co možná nejširší účast vlastníků na dobu po prázdninách, a to konkrétně na 23.9.2021. Místem konání bude jídelna ZŠ Na Dlouhém Lánu.

 

Výbor Společenství vlastníků domů čp.539 až 544 Vokovice