Hlasování per rollam 2023

14.06.2023 13:44

Vážení a milí vlastníci jednotek,
vzhledem k tomu, že shromáždění Společenství vlastníků domů čp.539 až 544 Vokovice, které se
uskutečnilo ve čtvrtek 7.06.2023 od 19:00 hod v jídelně ZŠ Alžírská, Praha 6, a jež mělo projednat a
schválit tyto body:

1. Schválení výroční zprávy o činnosti výboru 2022
2. Schválení roční uzávěrky 2022
3. Schválení navýšení záloh
4.Schválení investice - Rozúčtování indikátorů topných nákladů (EITN) a instalace CRS 40 (sběr dat)
5. Schválení pořízení sluneční clony na výtahovou šachtu u domu čp. 539
6. Schválení rozpočtu na rok 2023
7. Schválení ex post odstranění ventilační šachty v BJ 542/06 /byt paní D.Stráníkové/
8. Schválení rekonstrukce nebytové jednotky 10, vchod 543 podle návrhu vlastníka paní M..Dobrovolné
9. Schválení plánu hlavních úkolů výboru

nebylo bohužel usnášeníschopné, přistoupil výbor k přijetí rozhodnutí o těchto věcech formou
rozhodnutí shromáždění Společenství vlastníků domů čp.539 až 544 Vokovice mimo zasedání
shromáždění postupem podle Stanov SVJ část čtvrtá, čl.XV.
Za tímto účelem Vám bude předložen hlasovací lístek a prosíme Vás o hlasování v termínu do
14.7.2023. Hlasovací lístek Vám bude rovněž zaslán na elektronickou adresu, pokud ji
používáte ke komunikaci s výborem. Pokud budete mít jakýkoliv dotaz ve věci, obracejte se
prosím na členy výboru nebo kontrolní komise.
Dotazy můžete posílat i na elektronickou dresu: spolecenstvi.kladenska@seznam.cz.
Samozřejmě jsme připraveni zodpovědět vám všechny dotazy a přijmou hlasovací lístky
všemi dostupnými formami.

 

Podklady ze schromáždění včetně zápisu jsou k nalezení v sekci Zápisy ze schromáždění.

 

S pozdravem a s poděkováním
Výbor a KK
Společenství vlastníků domů čp. 539 až 544 Vokovice
Kladenská 540/34, Praha 6 Vokovice, 160 00
IČ: 274 41 997
Rejstřík společenství vlastníků jednotek, vedený Městským soudem v Praze, oddíl S, vložka
6580
Elektronický kontakt: spolecenstvi.kladenska@seznam.cz
Web: www.kladenska.cz